அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு

விளக்கம்:
எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது.

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு

விளக்கம்:
தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திருவடிகளை தொழாமல் இருப்பாரானால், அவர் கற்ற கல்வியினால் ஆகிய பயன் என்ன?

வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல

விளக்கம்:
விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர்க்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் துன்பம் இல்லை

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

விளக்கம்:
அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார்

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.

விளக்கம்:
மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்துவருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத் தக்கதாகும்.

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை.

விளக்கம்:
உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவார்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்.

நீர்இன்று அமையாது உலகுஎனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.

விளக்கம்:
எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்.

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர்; சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்

விளக்கம்:
செய்வதற்கு அருமையான செயல்களைச் செய்ய வல்லவரே பெரியோர். செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டாதவர் சிறியோர்.

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்; அனைத்துஅறன்;
ஆகுல நீர பிற.

விளக்கம்:
ஒருவன் தன் மனத்தில் குற்றம் இல்லாதவனாக இருக்க வேண்டும்; அறம் அவ்வளவே; மனத்தூய்மை இல்லாத மற்றவை ஆரவாரத் தன்மை உடையவை.

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்.

விளக்கம்:
பொறாமை, ஆசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய இந்த நான்கு குற்றங்களுக்கும் இடங்கொடுக்காமல் அவற்றைக் கடிந்து ஒழுகுவதே அறமாகும்.

Welcome to Periyar Arts College, Cuddalore


Periyar Arts College is situated on the shore of Bay Bengal at Devanampattinam village, 200 km south of Chennai on the East Coast Road. The College has been named after "Thanthai Periyar" E.V. Ramasamy, the Great rationalist and social reformer. The college is fully funded and managed by Government of Tamil Nadu.

Periyar Government Arts College was started in 1964 at Cuddalore. Initially 360 students were admitted in four different branches in the Pre-University course. In its inception, the college functioned in the District Board Buildings and then the Hon’ble Chief Minister of Madras Thiru M. Bakthavasalam inaugurated the college on 06.09.1964. In 1965, the college was upgraded to First Grade College. B.Com. course was started in 1973. B.Sc. Chemistry and Physics were started in 1979. B.Sc. Botany and B.A History were introduced in 1980. B.Sc. Zoology was started in 1983. The college introduced M.Com degree course in 1986. B.Sc. Industrial Chemistry was introduced during the academic year 1996-97 with the financial assistance of U.G.C. B.Sc. Computer Science and M.Sc. Mathematics courses were also started in the same year.

In 2005, Periyar Arts College was accredited by NAAC accreditation with C++ in the first cycle On 3 March, 2015, in the process of NAAC Re-accreditation, Periyar Government Arts College has secured ‘B’ Grade status with 2.43 CGPA. As per the NAAC peer team suggestion, new PG courses in Tamil, English, History, Economics, Physics, Chemistry, Botany, Zoology and Computer Science and UG courses in Microbiology and Political Science have been introduced.

All the departments are equipped with LCD Projector. Besides, seven Departments have been provided with smart boards - the facility enhanced the quality of teaching and learning. Based on the growing demands and needs of the students research programmes M.Phil. and Ph.D. in Tamil and Commerce have been introduced.

In September 2015, aiming of achieving academic accolades, the Periyar Government Arts College has started 23 new courses: B.Sc. Visual Communication, M.A. Public Administration, Master of Social Work (MSW), Part-Time and Full-Time M.Phil. programmes in Commerce, Economics, Computer Science, Zoology, Physics and Microbiology, Part-Time and Full-Time Ph.D. courses in History, Physics, Zoology and Microbiology.

In 2022, the college boasts to have grown as the largest college in Cuddalore District with a student strength of 5000+ students and 20 departments.

Periyar Arts College was initially affiliated with University of Madras and then affiliated to Thiruvalluvar University. From 2021 the college is affiliated to Annamalai University, Chidambaram.

PACC at a Glance

1964

Established

20

Departments

5K+

Current Students

28+

Programmes